SAVE THE DATE – ועידת השלטון המקומי לחדשנות Muni Expo 20-21/10/2021

17 ספטמבר, 2021 |

האירוע השנתי הגדול, המשמעותי והנרחב ביותר של השלטון המקומי בישראל הכולל בתוכו יריד מציגים, כנסים מקצועיים ואירוע בינלאומי – יתקיים בימים 20-21 באוקטובר 2021 בגני התערוכה בת"א

פרטים אודות תכנית הכנס ותכניו ניתן למצוא באתר הכנס כאן

ישיבה דחופה של הנהלת האיגוד 7/3/2021 והכרזה על שביתה

8 מרץ, 2021 |

ביום 7/3/2021 כינס דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר האיגוד, ישיבת הנהלה דחופה של האיגוד בעקבות הירי לעבר אשרף חטיב, מנכ"ל עיריית קלנסווה, שארע ערב קודם לכן. חטיב נפצע, הובהל לבית חולים ומצבו מוגדר כקשה.

חברי האיגוד והנהלת האיגוד רואים בחומרה רבה את הפגיעה במנכ"ל, מאחלים לו החלמה מהירה ומחזקים את בני משפחתו.

האיגוד ינקוט בכל צעד ניהולי ומעשי כדי להתריע בפני הגורמים השונים שהמנכלים כנושאי דגל של הפעילות השוטפת ברשות חייבים להיות מאובטחים כמו כל בעל תפקיד נבחר בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי.

לנוכח האירוע החליטה הנהלת האיגוד להכריז על השבתת עבודת המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות ביום שלישי 9/3/21 משעה 08:00 עד 10:00

בנוסף, האיגוד יתאם פגישה עם המשרד לביטחון פנים במטרה לשנות את המדיניות ולהעלות את רמת האבטחה למנכלים לדרוג 6 כמו ראשי רשויות.

מנכ"לים/מזכירים שקיבלו איום כלשהו במסגרת תפקידם מתבקשים לעדכן את הנהלת האיגוד.

עודכן המדד החברתי כלכלי של רשויות מקומיות בישראל

16 דצמבר, 2020 |

הלשכה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע ב- 15/12/2020 עדכון למדד החברתי כלכלי. כידוע, המדד מסווג את כל הרשויות המקומיות בישראל לפי עשירונים של איתנות כלכלית-חברתית מ-1 (הנמוך ביותר) ועד 10 (הגבוה ביותר) ומשמש את משרדי הממשלה ואת גופי הסמך הממשלתיים להקצאות דיפרנציאליות של תקציבים ותמיכות.

המדד החברתי-כלכלי נשען על מודל בו מוצבים 14 משתנים המתייחסים לתושבי הרשות (ולא לרשות המקומית כגוף מוניציפלי כלכלי) מהתחומים: הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים תעסוקה וגמלאות. המשתנים מוכנסים למודל (שטרם פורסם ע"י הלמ"ס) ובאמצעותו ממוינות הרשויות השונות ל- 10 קבוצות סטטיסטיות דומות. העיבוד הנוכחי מתבסס על נתוני האוכלוסין 2017. העיבוד הקודם בוצע על נתוני 2015.

עפ"י תוצאת ההרצה הפעם, מתוך 255 רשויות מקומיות (2017) ב- 68 (!) חלו שינויים בשיוך באשכול החברתי כלכלי: 56 רשויות עלו ב"ציון" אחד  לעומת זאת 11 רשויות ירדו בציון אחד. רשות אחת (חריש עלתה בני "ציונים" מ-3 ל-5)

בין השינויים הבולטים בערים: ירושלים עלתה מאשכול 2 לאשכול 3. הוד השרון, גבעתיים, נס ציונה וקיריית אונו עלו מאשכול 8 ל- 9. לעומת זאת אור יהודה, קירייצ עקרון ושלומי ירדו מאשכול 6 לאשכול 5 .

חשוב להדגיש שהשינויים הנ"ל מבטאים את תמונת הצב בשנת 2017 ונראה שמתוקים לחלוטין מהמציאות הקיימת בישראל היום על רקע משבר הקורונה. כל או כך,  ברור שטבלת המדדים החדשה תשפיע מאוד על הקצאות התקציב השונות שמבצעת המדינה באמצעות משרדי הממשלה השונים וכן גופי הסמך, לרשויות המקומיות. שיעור ההשתתפות העצמי (מאצ'ינג) שיידרש כעת ברשויות שציונם עלה, – יגדל.

מצ"ב קישור לפרסום המלא של למ"ס המפרט את כלל השינויים ובכלל זה את השינוי במיקום של כל רשות לעומת מיקומה בפרסום הקודם שהתבסס כזכור על נתוני 2013