הצהרת פרטיות

כללי

במסמך זה תפורט מדיניות איגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות (להלן- "האיגוד") בנוגע להגנת הפרטיות באתר האינטרנט שמפעיל האיגוד שכתובתו mazkalim.org.il, להלן "האתר" או "אתר האיגוד". האיגוד מתחייב כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

מטרת המסמך להסביר את מדיניות  האיגוד באשר לפרטיות המשתמשים באתר ואת השימוש שיעשה האיגוד במידע הנמסר לו על-ידי משתמשי האתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר 

ככלל, השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. יחד עם זאת, שימוש באזורים ובמערכות שונות המצויים באתר -כרוכים ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, תפקיד ופרטים נוספים.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, האיגוד יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרישום או לאספקת השירותים.

אינך חייב על פי החוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. אולם, מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר עמך, ככל שיהיה צורך בכך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר או בעת ההתכתבות מול האיגוד, לדוגמה, כאשר מוגשות בקשות או פניות כלשהן לאיגוד.

כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לאיגוד, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו. 

מידע כללי

בעת השימוש באתר, עשוי האיגוד לאסוף מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד. 

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האיגוד ובאחריותו. 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות: 

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
 • כדי לשלוח אליך דיוור אלקטרוני או דיוור באמצעות מיסרונים, בתכנים הקשורים לאיגוד ולפעילותו.
 • ליצירת קשר עמך ככל שיהיה צורך בכך.
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לשם תפעולו התקין של האתר.
 • כדי לאכוף את תקנון השימוש  באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כאשר האיגוד סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון השימוש באתר.

דיוור ישיר אלקטרוני

האיגוד מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או באמצעות מיסרונים מידע הנוגע לפעילותו וכן מידע שיווקי ופרסומי. הרשמתך לקבלת עדכונים מהאתר  ו/או קבלת שם משתמש וססמה, מהווים הסכמה מפורשת שלך לקבלת  מידע כזה. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

האיגוד לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. יחד עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי

האיגוד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים או מידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר.
 • אם תפר את תקנון השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי האיגוד כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האיגוד שתחייב חשיפת פרטיך האישיים – אם יתקבל בידי האיגוד צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האיגוד ו/או מי מטעמו.
 • בכל מקרה שהאיגוד יהיה סבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • האיגוד יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לאיגוד ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים באיגוד וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האיגוד. האיגוד לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
 • אם האיגוד יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי- הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו – כלפיך, את הוראות מדיניות זו.
 • על-פי בקשתך המפורשת.

Cookies

אתר האיגוד משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה- Cookies יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר המחייבים רישום. 

פרסומות של צדדים שלישיים

האיגוד שומר לעצמו את הזכות להתיר בעתיד לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתרי עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות כאלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האיגוד. 

אבטחת מידע

לשם שמירת המידע, האיגוד מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, חדירה בלתי מורשית, פגיעה, או אבדן מידע. יחד עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע.

לכן, האיגוד אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את האיגוד באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו. 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל  האיגוד באמצעות תפריט "צור קשר" באתר או במכתב שישלח בדואר ישראל לכתובת העדכנית של הנהלת האיגוד.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האיגוד משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

אם בעל המאגר סירב לאפשר למבקש עיון במידע, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות, והמבקש רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.