תקנון האיגוד

תקנון

איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בישראל

  1. שם העמותה

איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בישראל (ע.ר.)

(להלן: "האיגוד").

 2. מטרות האיגוד

2.1. לארגן ולאגד את מזכירי ומנכ"לי הרשויות ברשויות המקומיות בישראל (להלן: "חברי האיגוד").

2.2. להיות הנציגות המוסמכת של חברי האיגוד ברשויות המקומיות כלפי מוסדות ההסתדרות וכל גוף אחר בכל הנוגע למעמדו, קידומו, שיפור תנאי עבודתו ושמירת זכויותיו של חבר האיגוד.

2.3. לדאוג לייצוג הולם של האיגוד בכל המוסדות המטפלים בענייני מינהל מוניציפאלי.

2.4. לקדם הידע המקצועי של חברי האיגוד ע"י החלפת מידע שהצטבר בארץ ובחו"ל, כולל פרסום ותרגום חומר בכתב בכל הקשור לתחום המינהל ברשויות המקומיות.

2.5. לפתח טכניקות ומחקרים ולעזור בביצוע כל תכנית אשר תקדם את המינהל המוניציפאלי בארץ.

2.6. ליצור כלים מתאימים למחקר ושיפור שיטות ותהליכי מינהל מוניציפאלי מתקדם, כולל הפעולות המבוצעות במסגרת תפקידיו של חבר האיגוד.

2.7. לקיים ימי עיון, כנסים,השתלמויות ולימודים להרחבת דעתם והשכלתם הלימודית והמקצועית של חברי האיגוד.

2.8. ליזום ולקיים מפגשים חברתיים ומפעלים תרבותיים של חברי האיגוד על מנת לקרב ולהדק את הקשר בין חבריו.

2.9. ליתן עזרה ויעוץ בענייני מינהל וארגון לרשויות מקומיות.

2.10. לקיים קשרים ויחסים בינלאומיים עם איגודים מקבילים בחו"ל.

3. סמכויות

לשם השגת המטרות המפורטות לעיל מוסמך האיגוד:

3.1. לקבל תרומות של כסף או שווה כסף מיחידים, חברות, מתאגידים ומגופים ציבוריים, ממשלתיים ועירוניים.

3.2. להשקיע את הכספים שיתקבלו בקרנות ובפיקדונות נושאי רווחים.

3.3. למשוך כספים לביצוע כל אחת ממטרות האיגוד.

3.4. ללוות ולהלוות כספים למטרות הנ"ל.

3.5. להתקשר בחוזים ולעשות כל פעולה הדרושה לביצוע מטרות האיגוד.

3.6. לקבל ייעוץ משפטי ולהסמיך עורך דין לייצג את האיגוד כלפי חוץ.

 4. חברות

ואלה כשירים להיות חברי האיגוד:

4.1. חבר מן המניין

כל אדם הממלא תפקיד של מזכיר רשות מקומית ו/או מנכ"ל רשות מקומית (להלן: "חבר מן המניין").

4.2. עמיתי כבוד:

אדם אשר תרם תרומה נכבדה לקידומו והעלאת קרנו של המינהל המוניציפאלי בארץ ונבחר על ידי ההנהלה להיות עמית כבוד.

 אדם שעבד לפחות 10 שנים רצוף בתפקיד או בתפקידים המוזכרים בסעיפים 2.1 או 4.1 ברשות אחת או במספר רשויות במצטבר ונבחר על ידי ההנהלה להיות עמית כבוד.

 5. הצטרפות לאיגוד

5.1. חברי האגודה העותומנית "איגוד מזכירי הרשויות המקומיות בישראל", יהיו חבריו מן המניין בעמותה מיום היווסדה.

5.2. זכאי להצטרף לאיגוד, כל אדם העונה על התנאים המפורטים בסעיף 4 לעיל. אשר עדכן את פרטיו במזכירות האיגוד ושילם דמי חבר. מובהר בזאת כי עמיתי כבוד אינם חברי איגוד ואינם בעלי זכות הצבעה בבחירות למוסדות האיגוד.

5.3. (1) כל חבר הנהלה רשאי להציע מועמדות של אדם להיות עמית כבוד.

(2) החלטה בדבר קבלת עמית כבוד נתונה בידי ההנהלה. החלטת ההנהלה היא סופית.

5.4. כל מי שמתקבל כחבר באיגוד או כעמית כבוד, מקבל על עצמו את לכבד ולקיים את מטרות האיגוד, את תקנון האיגוד ואת החלטות מוסדות האיגוד.

6. זכויות וחובות של חבר:

6.1. חברי האיגוד ועמיתי כבוד זכאים להשתתף בפעולות האיגוד וליהנות משרותיו. אין הגבלה למס' החברים באותה רשות מקומית ובלבד שכל אחד מן החברים עומד בתנאים הקבועים בסעיף 4 לעיל.

6.2. חבר באיגוד מן המניין זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד אם שילם את דמי החבר במלואם לאותה שנה בה מתקיימות הבחירות.

6.3. דמי חבר ישולמו ע"י חברי האיגוד ועמיתי הכבוד כפי שיקבעו ע"י הנהלת האיגוד מעת לעת.

6.4. ועדת הבחירות תפרסם רשימת הזכאים לבחור, 15 יום לפני מועד הבחירות, וכן תפרסם רשימת מועמדים להיבחר, 5 ימים לפני המועד האמור.

7. הפסקת חברות

7.1. החברות באיגוד פוקעת:

7.1.1. במות החבר.

7.1.2. בפרישת החבר לאחר שנתן הודעה על כך 30 יום מראש.

7.1.3. בהוצאת החבר.

7.2. הנהלת האיגוד רשאית להחליט על הוצאתו של חבר מן האיגוד בהיוודע לה קיום אחד מן האירועים הבאים:

7.2.1. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

7.2.2. חלפה שנה מאז הפסיק החבר לכהן כמזכיר או מנכ"ל.

7.2.3. במקרה בו לא שילם החבר את דמי החבר עבור שנתיים ברצף או במצטבר.

7.3. לא יוצא חבר מהאיגוד כאמור לעיל, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני ההנהלה.

7.4. הפסקת חברות באיגוד אינה פוטרת מסילוק התשלומים המגיעים לאיגוד מן החבר ערב הפסקת חברותו בעד התקופה שעד להפסקת החברות.

7.5. ההנהלה רשאית להאציל סמכות על פי סעיף זה לועדת חברות בת שלושה חברים או יותר אשר תבדוק ותטפל בכל מקרה של הוצאת חבר, ובלבד שההחלטה להוציא חבר תהיה של מליאת ההנהלה.

8. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשתו הכתובה של החבר ישנה האיגוד את מענו הרשום של החבר בפנקס החברים.

9. האסיפה הכללית

9.1. כל מנין החברים מן המניין של האיגוד יהוו את האסיפה הכללית. יו"ר ההנהלה יכהן כיו"ר של האסיפה הכללית.

9.2

(1) מועדה ומקומה של אסיפה כללית יקבעו ע"י יו"ר הנהלת האיגוד ובמקרה שנבצר ממנו   לעשות כן, יקבעו בידי מזכיר ההנהלה לפי החלטת ההנהלה.

(2) אסיפה כללית מן המניין תכונס פעם אחת לפחות בכל שנה קלנדרית, החל מתאריך רישום האיגוד בפנקס העמותות.

(3)  א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות שליש מהחברים מן המניין של האיגוד. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים מהמינימום הדרוש.

ב) לא נתכנס המניין הדרוש במועד הקבוע בהזמנה, תתקיים האסיפה תוך מחצית השעה מהזמן הנקוב בהזמנה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

(4) אסיפה כללית מן המניין, תשמע דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגישה לה ההנהלה ותחליט על אישורם.

9.3. אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס בהתקיים אחד מאלה:

(1) בהתקבל דרישה חתומה בידי שליש מהחברים.

(2) בהתקבל דרישה חתומה של ועדת הביקורת.

(3) נתקבלה על כך החלטת ההנהלה.

יו"ר ההנהלה, ובהיעדרו המזכיר, ייקבעו מועד ומיקום האסיפה הכללית שלא מן המניין ובלבד שתכונס תוך 30 יום מהגשת הדרישה או מקבלת ההחלטה.

9.4.

(1) אסיפה כללית לצורך בחירת ועדת ביקורת תכונס אחת לשלוש שנים.

(2) אם לא נוכחים באסיפה האמורה 1/3 מהחברים מן המניין, האסיפה תידחה במחצית השעה. כעבור חצי שעה תהיה האסיפה הדחויה חוקית בכל מספר המשתתפים.

9.5. יערך פרוטוקול של ישיבות האסיפה הכללית, מזכיר האיגוד ינהל את פרוטוקול האסיפה.

9.6. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של החברים מן המניין המשתתפים באסיפה. היו הקולות שקולים יהיה ליו"ר ההנהלה קול מכריע.

9.7. הזמנות לאסיפה הכללית תשלחנה בדואר רגיל 14 יום לפני מועד האסיפה ותכלולנה את סדר היום. הייתה האסיפה הכללית אסיפה דחויה, לא יהיה צורך בהזמנה.

10. שינוי תקנון

10.1. שינוי תקנון ייעשה ע"י האסיפה הכללית בישיבה אשר תכונס במיוחד לצורך זה.

10.2. ההמלצה לשינוי התקנון כאמור בסעיף 10.1 תובא לאסיפה הכללית ע"י ההנהלה, ובלבד שהצעת השינוי לעניין בחירות התקבלה בהנהלה ברוב של 75% מחברי ההנהלה הנוכחים בישיבה והצעה לשינוי אחר בתקנון התקבלה ברוב רגיל של החברים הנוכחים בישיבה.

11. בחירות להנהלה

11.1. בחירות להנהלה יתקיימו בכל שלוש שנים על ידי האסיפה הכללית. ההודעה על מועד הבחירות תשלח לחברי האיגוד מו המניין, בעלי זכות הצבעה, 60 יום לפני המועד שייקבע.

11.2. חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים.

11.3. כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה.

11.4. חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.

11.5. אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.

11.6. ההנהלה תכהן לתקופה של שלוש שנים, אך תמשיך לכהן עד שתתחיל לכהן הנהלה נבחרת חדשה.

12. הנהלה

12.1. ההנהלה היוצאת תמנה ועדת בחירות בת 3 חברים הכוללת יו"ר אשר יפקחו על ביצוע תקין של הבחירות, וזאת לא יאוחר מ-90 יום לפני מועד הבחירות. נציג מטעם ועדת הבחירות יהיה נוכח בעת בחירת המועמדים.

12.2. ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד.

12.3. ההנהלה תבחר את יו"ר הוועדות הקבועות וחבריהן. יו"ר הוועדות הקבועות, ייבחרו מבין חברי הנהלה. יתר חברי הוועדות ייבחרו מבין כלל חברי האיגוד שהינם חברים מן המניין.

12.4. הנהלת האיגוד תהיה מוסמכת לקבוע סדרי עבודתה כדי לקדם את מטרות האיגוד. בידי ההנהלה כל סמכות שלא נתייחדה בתקנון זה או בחוק העמותות למוסד אחר ממוסדות האיגוד.

12.5. ההנהלה תתכנס לפחות אחת ל-3 חודשים, תדון ותחליט בבעיות השוטפות והעקרוניות ותעביר הוראת ביצוע למזכירות ולוועדות.

12.6. מנין חוקי בישיבת ההנהלה יהיה שליש מחבריה שבתוכם היו"ר או ממלא מקומו.

12.7. החלטות ההנהלה תתקבלנה ברוב קולות מבין הנוכחים בישיבה.

13. ההנהלה תבחר ב-3 ועדות קבועות אשר מספר חבריהן לא יעלה על שבעה. החברים בוועדות ייבחרו מבין חברי האיגוד, מן המניין ושלא מן המניין.

13.1. החלטות הוועדות בתחום סמכותן, כפי שנקבעה בידי ההנהלה, יחייבו את האיגוד. ואלה הוועדות:

ועדת הדרכה.

ועדת קשרי חוץ.

ועדת חברים.

כמו-כן, רשאית ההנהלה להקים ועדות נוספות לשם קידום מטרות האיגוד וביצוען, ובלבד שלא יגרע מסמכויות הוועדות הקבועות באיגוד.

14. המזכירות

14.1. המזכירות תכלול 9 חברים בהרכב – יו"ר ההנהלה, ממלא מקומו, יושבי ראש ועדות האיגוד הקבועות, המזכיר והגזבר, ובתוספת שני חברי הנהלה אשר ייבחרו למזכירות ע"י ההנהלה. מבקר העמותה יהיה נוכח בישיבות המזכירות.

14.2. המזכירות תפעל לשם השגת מטרות האיגוד. היא תנהל את כל ענייניו השוטפים של האיגוד, כולל העסקת עובדים ופיטוריהם. המזכירות תתכנס לפחות אחת לחודשיים, יו"ר ההנהלה רשאי לזמן ישיבות לעיתים תכופות יותר.

14.3. מזכיר האיגוד אחראי לכל המערכת המנהלית של האיגוד, הוא מתאם את פעולות מוסדות האיגוד וישיבות הוועדות ואחראי לניהול הפרטיכל בישיבות ההנהלה/ המזכירות. החלטות ההנהלה והמזכירות תרשמנה בפרטיכל שיחתם ע"י יו"ר ההנהלה והמזכיר.

15.

15.1. יו"ר ההנהלה וגזבר האיגוד יהיו מורשי חתימה על כל המחאה או פקודת תשלום של האיגוד. ההנהלה רשאית לבחור חברים נוספים שישמשו כמורשי חתימה של האיגוד. חתימת שניים ממורשי חתימה (ובלבד שאחד מהם יהא יו"ר ההנהלה או גזבר האיגוד) על כל המחאה או פקודת תשלום של האיגוד, בצירוף חותמת האיגוד, מחייבת את האיגוד לכל דבר ועניין.

15.2. הגזבר, בתיאום עם יו"ר הוועדות הקבועות, יגישו לאישור ההנהלה תקציב שנתי שבמסגרתו יפעל האיגוד. כמו-כן, יגיש הגזבר דו"ח כספי שנתי, מאזן וחשבון הכנסות והוצאות- מבוקר ומאושר ע"י רואה חשבון שימונה ע"י האסיפה הכללית. הדוחות האמורים יוגשו לביקורת לועדת הביקורת לא פחות משלושה חודשים לפני המועד שנקבע לכינוס אסיפה כללית מן המניין.

16. ועדת ביקורת

16.1. האסיפה הכללית תבחר מבין חבריה ועדת בקורת בת שלושה חברים או יותר ויו"ר לוועדה.

16.2. ועדת הביקורת תמסור דו"ח כללי על פעולותיה ליו"ר האיגוד ולהנהלה לא יאוחר משבועיים לפני האסיפה הכללית מן המניין, ותמסור הערותיה לדוחות הגזבר כאמור בסעיף 15.2 לעיל.

ההנהלה תדון בדוחות ותגישם עם הערותיה לאסיפה הכללית.

17. דיון נוסף

שלושה חברי הנהלה רשאים לבקש דיון נוסף בכל החלטה של המזכירות, או של ועדה מוועדות ההנהלה שבהן אינו חבר, תוך 14 יום מיום קבלתה. נושא הדיון הנוסף יועלה על סדר היום של ההנהלה בישיבתה הקרובה, והחלטת ההנהלה בנושא תהיה סופית.

18. חברות בהנהלה

18.1. על כל חבר הנהלה להשתתף בישיבות ההנהלה. נעדר חבר הנהלה משלוש ישיבות רצופות או שלוש ישיבות במשך שנה אחת (להלן: "חבר ההנהלה הנעדר"), יהיה מנוע מלהשתתף בהצבעות והחלטות ישיבות ההנהלה באותה שנה (להלן: "מניעת זכויות בישיבת הנהלה"), זולת אם נעדר בגלל מחלה, שרות צבאי, או שליחות ציבורית עליהן הודיע למזכיר האיגוד .

18.2. ההחלטה בעניין מניעת זכויות בישיבת הנהלה של חבר הנהלה שנעדר , תימסר לו בכתב. החלטה בדבר מניעת הזכויות בישיבות הנהלה כאמור לא תהיה סופית אלא לאחר שניתנה לחבר ההנהלה הנעדר הזדמנות להשמיע את טענותיו בפני ההנהלה.

18.3. חבר הנהלה אשר הוכרז פושט רגל או פסול לדין או שחברותו באיגוד פקעה, יחדל לכהן כחבר הנהלה.

18.4. חבר הנהלה יהיה חייב לשלם את דמי החבר במלואם בכל שנה. חבר הנהלה אשר לא שילם את דמי החבר במלואם בכל שנה חברותו בהנהלה תפקע, בכפוף לעריכת שימוע על ידי האסיפה הכללית.

18.5. חבר הנהלה רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו ע"י הודעה בכתב להנהלה.

18.6. נבצר מחבר הנהלה למלא את תפקידו או התפטר מתפקידו או הופסקה חברותו, תזמין ההנהלה את החבר הבא אחריו ברשימת המועמדים.

18.7. אם אין חבר באותה הרשימה תחליט ההנהלה על צירוף חבר מבין החברים מן המניין ותודיע על כך לכל חברי האיגוד.

19. האמור בסעיף 18 יחול בשינויים המחויבים לגבי חבר ועדת הביקורת.

20. משרות

האיגוד רשאי למנות מנהל חשבונות, רואה חשבון, יועץ משפטי ואיש יחסי ציבור.

האיגוד ימנה רואה חשבון בהתאם לדין.

21. הוראות כלליות

21.1. בכל מוסדות האיגוד מתקבלות ההחלטות בהצבעה גלויה ע"י רוב הנוכחים בישיבה.

21.2. בכל אחד מהמוסדות הבאים: הנהלה, מזכירות, וועדות קבועות – יש לקיים הצבעה חשאית בעניינים פרסונליים אם באה דרישה לכך ע"י 20% מחברי אותו מוסד הנוכחים בישיבה.

 22. פירוק

22.1. האיגוד יהיה מוסד ציבורי שלא למטרת רווח.

22.2. נכסי האיגוד והכנסותיו ישמשו אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים בכל צורה שהיא, בין חבריה, תהיה אסורה.

22.3. החלטה בדבר פירוק תתקבל באסיפה כללית ברוב מיוחס של 66% מכלל חברי האיגוד, ובלבד שניתנה לכל חברי האיגוד הודעה 21 ימים מראש שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

22.4. במקרה של פירוק יעבור רכוש האיגוד-לאחר תשלום כל התחייבויותיו לידי מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודה מס הכנסה, ואשר מטרותיו זהות ככל האפשר למטרות האיגוד או למוסד ציבורי אחר כפי שיוחלט על כך באסיפה הכללית.