בחירות להנהלת האיגוד – הודעה לחברי האיגוד

4 יולי, 2022 |
  •   
  •   
  •   

לכבוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנהלת האיגוד מודיעה בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של ההנהלה.

הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.

זכות הבחירה וזכות הגשת המועמדות תהיה לכל חבר/ה באיגוד, בתנאי ששילם דמי חבר לשנת 2022, ולא יאוחר מתאריך 12/7/2022.

רשימה מעודכנת של החברים ששילמו דמי חבר מופיעה באתר האינטרנט של האיגוד.

על פי תקנון האיגוד:

  • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים.
  • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה.
  • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
  • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
  • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות להנהלת האיגוד תיפתח ביום רביעי 13/7/22 ותסתיים ביום ראשון 28/8/22. הנחיות יישלחו בהמשך.

בכבוד רב,

 

שוקי קליין

חבר הנהלה / ועדת הבחירות