הודעה בעניין הגשת מועמדות לבחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים

17 יולי, 2022 |
 •   
 •   
 •   

לכבוד
המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנדון: הגשת מועמדות להנהלת האיגוד 2022

על פי תקנון האיגוד והחלטת ההנהלה אנו מודיעים בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של הנהלת האיגוד ומזמינים את חברי האיגוד להגיש מועמדות.

 • הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.
 • רשאים להגיש מועמדות רק חבר/ה באיגוד ששילמו דמי חבר לאיגוד לשנת 2022 עד תאריך 12/7/22 בהתאם לרשימה שבקישור זה
 • להגשת מועמדות יש למלא טופס דיגיטלי קישור  ולשלוח קובץ תמונה פספורט למייל [email protected]
 • מועד אחרון להגשת מועמדות יום ראשון, א' באלול תשפ"ב, 28/8/22 עד השעה 12:00
 • רשימת המועמדים תתפרסם לכלל חברי האיגוד, ביום חמישי 1/9/22 בשעה 12:00

להגשת מועמדות יש ללחוץ על קישור זה

על פי תקנון האיגוד

 • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים
 • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה/
 • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
 • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
 • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

בכבוד רב,
שוקי קליין
חבר הנהלה / ועדת הבחירות