שיעור ההתייקרות האוטומאטי בארנונה יעמוד בשנת 2019 על 0.32%

22 אוגוסט, 2018 |

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2019, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 16במאי 2017 ל-16 במאי 2018(מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב – 0.32%.

מצ"ב קישור לפרסום שהופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים בו מפורט התחשיב.

שיעור העדכון השנתי האוטומטי של הארנונה לשנת 2017 יעמוד על 1.77%

25 ספטמבר, 2016 |

משרד הפנים פרסם את שיעור עדכון הארנונה לשנת 2017 המורכב כידוע ממדד משוקלל שמחציתו מודדת את שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן ומחציתו את השינוי במדד השכר הציבורי.

לפירוט התחשיב ואינפורמציה נוספת ראו קישור לאתר משרד הפנים