תקנון האתר

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בישראל שכתובתו  www.mazkalim.org.il (להלן- "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי איגוד המנכ"לים והמזכירים (להלן "האיגוד"). הנה תקנון השימוש באתר האיגוד:

התקנון מגדיר את זכויותייך וחובותייך הגולש באתר ביחס לשימוש באתר. אם אינך מסכים לתקנון האתר אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הקדמה

איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות מקומיות מאגד את כל המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בישראל. האיגוד רשום כעמותה (ע"ר) ופועל בהתאם לתקנון האיגוד.

השימוש באתר האיגוד, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה וכן לתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, תראה כמי שהסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון והתחייבת לפעול לפיהם.

המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג וכן עיצובם.

על האתר

האתר מספק מידע ושירותים שונים הנוגעים לאיגוד ולתחומי פעילותו, המיועדים לציבור הרחב בכלל ולמזכירים ולמנכ"לים ברשויות המקומיות בפרט. חלק מתכני האתר מיועדים לחברי האיגוד בלבד ומוצגים באזור שהכניסה אליו מחייבת הזדהות בשם משתמש וסיסמא.

לאיגוד מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם. האיגוד רשאי לשנות את מבנה האתר תכולתו ועיצובו, ללא צורך להודיע על כך מראש.

המידע המוצג באתר אינטרנט זה הוא כללי ואינפורמטיבי בלבד. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ עם מומחים או לקבלת חוות דעת מקצועית בתחום הרלוונטי. אין להציג מידע המוצג באתר אינטרנט זה כמידע מוסמך, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליו לכל צורך אחר.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים ולמטרות שאינם מסחריים.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור של תכנים מהאתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה. כמו כן, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא המשנה את עיצובם או מחסירה מהם תכנים או מידע;

אין לקשר לאתר הכל דרך שהיא תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;

הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האיגוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הנך מתחייב כי התגובות שלך באתר, ככל שיתאפשר שיהיו כאלה, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

רישום לאתר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. אולם, שימוש באזורים ומדורים מיוחדים באתר כגון אזור בו מוצגים פרטי חברי האיגוד, חברי הנהלת האיגוד וחברי הוועדות המקצועיות של האיגוד, האזור בו מתפרסמים הפרוטוקולים של ישיבות הנהלת האיגוד, אזור מאגר המסמכים ובעתיד אזורים נוספים ככל שיחליט האיגוד, מחייבים הזדהות בשם ובססמה שכדי לקבלם, נדרש להירשם לאתר, למסור פרטים אישיים ולעבור תהליך של אישור.

לאיגוד מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט מי יאושר להירשם כחבר באתר.

הרישום לאתר, מחייב מסירת פרטים אישיים. במידה ונתבקשת למסור פרטים בעת הרישום עליך למסור רק פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר, או הרשמתך לאירועים ובמקרה הצורך למניעת יצירת קשר עמך. שמור על שם המשתמש והססמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הססמה מעת לעת.

המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי האיגוד. אין עליך חובה על-פי חוק למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשלים את הרישום. האיגוד לא יעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

הרישום באתר הוא לשימושך אישי בלבד ואינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש שקיבלת (שם משתמש וססמה) לאדם אחר כלשהו.

ביטול  רישום

האיגוד רשאי לבטל את רישומך לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם מסרת פרטים שאינם נכונים.

אם הפרת את הוראות תקנון זה.

אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באיגוד או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של האיגוד.

אם השתמשת באתר בכדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אחריות

השירות מוצע לציבור הרחב "כמות שהוא" –  as is

השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והאיגוד לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אבדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר.

כמו כן, האיגוד לא יישא באחריות להתאמת השירותים באתר לצורכי המשתמש. ובכלל זה לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג באתר. המידע והייעוץ הניתנים באתר אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או לכל הליך אחר.

האיגוד לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת.

ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האיגוד אינו אחראי למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמו. האיגוד לא יישא כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים – ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.

האיגוד אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, לא יתקלקלו, או יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, או שיהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי או למאגרי האיגוד.

דברי פרסומת מהאיגוד

תהליך הרישום שביצעת באתר הכולל מסירת פרטים אישיים, מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת דואר אלקטרוני מהאיגוד ו/או מי מטעמו אל הכתובת שמסרת בעת ההרשמה,  כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לאיגוד על סירובך לקבל דברי פרסומת ממנו, על-ידי משלוח הודעה בנושא אל מערכת האתר באמצעות כפתור צור קשר שבראש האתר.

קישורים

באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

יצוין כי הקישורים הוקמו לנוחיות המשתמשים בלבד.

מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי האיגוד, או מטעמו, והאיגוד אינו שולט או מפקח עליהם.

העובדה שהאתר מפרסם קישורים אלה אינה מעידה על הסכמת האיגוד לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניות שלהם, לחוקיותם, או כל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

האיגוד אינו אחראי לתכנים שכוללים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי האיגוד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת קישור כלשהו באתר, נמצא שהקישור עצמו תקין, ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, יחולו שינויים בכתובת האתר המקושר. לפיכך האיגוד איננו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל. האיגוד רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין האיגוד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאיגוד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אם הנך סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הנך מתבקש להודיע על כך למערכת האתר.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

תכנים בעלי אופי מסחרי

יתכן ויפורסמו באתר תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי לשם מימון האתר.

האיגוד לא יישא בכל אחריות לתכנים בעלי אופי מסחרי שיפורסמו במסגרת האתר מטעם צדדים שלישיים.  האיגוד אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו.

האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.

פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי במסגרת האתר אינו מהווה המלצה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. האיגוד אינו צד לכל עסקה כזו והוא לא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותו.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של האיגוד בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לאיגוד להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף עם צד שלישי בכל דרך שהיא ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאיגוד או מבעלי הזכויות האחרים.

המצטט, חייב לציין את המקור לציטוט. אסור לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

במסירת תכנים לפרסום אתה מקנה לאיגוד רישיון- חינם כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר ולא באתר, בכל מדינה ובכל מתכונת אלקטרונית או מודפסת. רישיון זה ניתן לאיגוד ללא מתן תמורה כלשהי, לרבות חובת אזכור זהותך, או טובות הנאה אחרות כלשהן.

אם הנך סבור כי נעשה שימוש ביצירתך באופן הפוגע בזכויותיך, הנך מוזמן ומתבקש ליידע את האיגוד על כך בכתב באופן מיידי. צעדים שיינקטו על ידי האיגוד בהסתמך על מידע שהועבר לידיו, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

שינויים והפסקת פעילות

בכוונת האיגוד כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות.

האיגוד רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או אי נוחות.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל האיגוד יהיה רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. במידת האפשר, יפרסם האיגוד הודעה מקדימה באתר על הפסקת השירותים תוך זמן סביר מראש. עם הפסקת מתן השירותים יחזיק האיגוד את התכנים והמידע הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

פרסומים רשמיים של האיגוד

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של האיגוד, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון, אלא אם צוין אחרת במפורשות באתר.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את האיגוד מי מטעמו עבור כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת התקנון על ידך. בנוסף, תשפה את האיגוד או מי מטעמו בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדו על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או כל שימוש אחר שעשית באתר.

שינוי בתקנון

האיגוד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה. הודעה על שינוי בתקנון האתר תפורסם באתר לפני לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן עליך להפסיק את השימוש באתר.

בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור שבתחתית האתר.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז, ישראל.

תקנון האיגוד

למען הסר ספק, אין בהוראות תקנון זה או מדיניות הפרטיות כדי לגרוע מתוקפו המחייב של תקנון האיגוד או הוראות חוק העמותות, התש"ם-1980, בכל הנוגע לחברות באיגוד ולפעילות במסגרתו.