בחירות להנהלת האיגוד – הודעה לחברי האיגוד

4 יולי, 2022 |

לכבוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנהלת האיגוד מודיעה בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של ההנהלה.

הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.

זכות הבחירה וזכות הגשת המועמדות תהיה לכל חבר/ה באיגוד, בתנאי ששילם דמי חבר לשנת 2022, ולא יאוחר מתאריך 12/7/2022.

רשימה מעודכנת של החברים ששילמו דמי חבר מופיעה באתר האינטרנט של האיגוד.

על פי תקנון האיגוד:

  • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים.
  • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה.
  • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
  • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
  • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות להנהלת האיגוד תיפתח ביום רביעי 13/7/22 ותסתיים ביום ראשון 28/8/22. הנחיות יישלחו בהמשך.

בכבוד רב,

 

שוקי קליין

חבר הנהלה / ועדת הבחירות

פורסם נוהל סבסוד עלויות בנייה ופיתוח תשתיות המבוצעות ע"י רשויות מקומיות ביישובים כפריים

25 אפריל, 2022 |

לאחרונה פרסם משרד הבינוי והשיכון באמצעות המינהל לענייני כפר, נוהל שנועד להסדיר את סבסוד עלויות הפיתוח של עבודות בנייה ופיתוח תשתיות, המתבצעות ביישובים שבטיפול המינהל לענייני הכפר וישובים חדשים, במשרד הבינוי והשיכון, באמצעות המועצות האזוריות בהשתתפות מלאה או חלקית של המשרד. צוין כי הנוהל שפורסם מחליף את הנוהל הקודם שיצא בשנת 2004.

המינהל לענייני הכפר, נזכיר,  אחראי על הגדלת היצע הדיור בישובים הכפריים בפריפריה, הקמת יישובים חדשים במגזר הכפרי וכן הקמת יישובי הקבע למפוני גוש קטיף, על פי החלטות הממשלה. במסגרת זו, עוסק המינהל בפעולות תכנון סטטוטורי וכפי שמפורט בנוהל, מעניק סבסוד פיתוח ליחידות דיור באזורי עדיפות לאומית, בהתאם להחלטות הממשלה. אופן הביצוע הינו באמצעות סבסוד הפיתוח או ביצוע ישיר – פתמ"ר (פיתוח מראש).

לקריאת הנוהל לחץ כאן